ปัจจุบันการทำงานทั้งภาคเอกชนหรือภาครัฐบาลจำเป็นต้องทำงานร่วมกันเป็นทีม รู้จักรับผิดชอบร่วมกัน ร่วมกันใช้ความคิด รู้จักรับฟัง เหตุผล และความคิดเห็นของกันและกันรวมทั้งรู้จักการแก้ไขปัญหาร่วมกัน ฉะนั้นการบริหารทีมงานด้วย Walk Rally จึงเป็นวิธีการหนึ่งเพื่อพัฒนาบุคลากร ให้มีจิตสำนึกในการทำงานร่วมกัน

Walk Rally มีวัตถุประสงค์อย่างไร
การบริการทีมงานด้วย Walk Rally เริ่มพัฒนาขึ้นที่ประเทศญี่ปุ่น ผู้คิดค้นคือนายชิเกรุ โคบายาชิ ซึ่งเป็นผู้จัดการของบริษัท โซนี่ มีปัญหาขาดทุน อย่างมากจนถึงขั้นล้มละลาย บริษัทแม่จึงได้ส่งนายชิเกรุ เข้าไปบริหารงาน โดยมีตำแหน่งเป็นผู้จัดการโรงงาน นายโกบายาชิ ได้ศึกษาหลักการบริหาร ต่าง ๆ โดยดึงเอาส่วนดีของบริษัทต่าง ๆ มาประยุกต์ใช้ และพบว่าอุปสรรคในการบริหารงานให้ดีก็คือคน จึงคิดหาวิธีการบริหารคนโดยใช้วิธีการบริหาร งานเป็นทีม Walk Rally ซึ่งมีรูปแบบเหมือนการแข่งรถ ต่างกันตรงที่ใช้เท้าแทนรถ ในการแข่งขัน Walk Rally เริ่มจากจุดเริ่มต้นที่กำหนด จากนั้นก็เดินไปตามถนนทางขรุขระ ภูเขาแล้วจึงเดินกลับสู่จุดเริ่มต้นอีกครั้ง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาคนให้มีจิตสำนึกในการทำงานร่วมกัน รู้จักการจัดการที่ดี ฝึกให้มีความคิดในการทำงานพื้นฐานแห่งความเป็นจริง ด้วยการปฏิบัติและรู้ได้ด้วยตนเอง หลังจากใช้วิธีการแบบนี้มาระยะหนึ่ง ปรากฏว่าโรงงานเจริญรุ่งเรืองจนทำกำไรได้มากมาย นายชิเกรุ โคบายาชิจึงออกจากบริษัทโซนี่มาตั้งโรงเรียนสอนเรื่อง Team Management ขึ้นและสิ่งที่ขาดไม่ได้ก็คือ Walk Rally ซึ่งเป็นหัวใจในการเรียนเรื่อง Team Management เพื่อให้ผู้ที่เข้าเรียนรู้ด้วยของ และพบด้วยตนเอง บริษัทบริดจสโตนประเทศญี่ปุ่นได้นำกิจกรรม Walk Rally เข้าไปใช้เมื่อปีพุทธศักราช 2514 และนำมาใช้ในเมืองไทยเมื่อพุทธศักราช 2526

กิจกรรม Walk Rally มีขั้นตอนการเตรียม ดังนี้

ขั้นตอนที่ 1 กำหนด Campus Leader ซึ่งเปรียบเสมือนผู้จัดการโรงงาน คอยควบคุมวิธีทำ Walk Rally
ขั้นตอนที่ 2 กำหนดให้มี Unit Leader และ Team Leader โดย Unit Leader มีหน้าที่รับนโยบายจาก Campus Leader และนำนโยบาย มาถ่ายทอดให้กับ Team Leader ซึ่งอาจจะมีถึง 4 ทีมว่าจะให้เขาทำอย่างไรและคอยควบคุม Team Leader ด้วย
ขั้นตอนที่ 3 หาจุดมุ่งหมายในการทำงาน Walk Rally โดยการระดมความคิด ร่วมกันหาปัญหา สาเหตุและการแก้ไข
ขั้นตอนที่ 4 เมื่อได้จุดมุ่งหมายแล้วจึงให้ Walk Rally Staff ไปทำแผนที่รวมโดยมีขั้นตอนในการทำดังนี้
1. ผู้ทำแผนที่รวมคือ Walk Rally Staff จะเป็นผู้ไปสำรวจสถานที่ โดยสถานที่จะต้องมีถนนชัดเจน ง่ายต่อการทำแผนที่ มีที่พักและอาหาร
2. จะต้องทำแผนที่คร่าว ๆ ก่อนกำหนดเส้นทางในแผนที่ กำหนดจุดลงเวลาซึ่งเรียกว่าจุด Check Point
3. วัดระยะทาง ตำแหน่งวัสดุ ถ่ายภาพวัสดุ และเครื่องหมายที่จำเป็น
4. เขียนแผนที่รวม
5. กำหนดระยะทางและความเร็วของการใช้เวลาเดินในแต่ละช่วง
6. ตรวจสอบซ้ำให้แน่ใจว่าแผนที่ที่ทำขึ้นมาถูกต้องและต้องให้ Walk Rally Staff เดินดูก่อน
7. แก้ไขแผนที่ให้ถูกต้องและทดลองเดินครั้งที่ 2
8. แก้ไขแผนที่เป็นครั้งสุดท้าย

การทำแผนที่จะต้องทำขึ้นมา 2 ชุด โดยไม่ให้เหมือนกัน เพื่อใช้ในแต่ละวัน เพราะกฎของ Walk Rally นั้นกำหนดไว้ว่าจะต้องเดิน 2 วัน
เป็นอย่างน้อย นอกจากนี้สต๊าฟยังจะต้องเตรียมสิ่งอำนวยความสะดวกต่าง ๆ เช่น ติดต่อเรื่องอาหาร ที่พัก รถรับ-ส่ง รวมทั้งติดต่อตำรวจ
ขอใช้วิทยุ Walky - Talky เพราะในบางแห่งจะไม่ได้รับอนุญาตให้ใช้ ระยะเวลาในการจัดเตรียมเรื่องต่าง ๆเหล่านี้ประมาณ 45 วัน
สำหรับผู้ที่จะ Walk Rally นั้นจะแบ่งออกเป็นกลุ่มตามความเหมาะสม สมมติว่าคนที่จะWalk Rally อยู่ทั้งหมด 80 คน อาจจะ
แบ่งออกเป็น 10 กลุ่ม ๆ ละ 8 คน

วิธีการแข่งขัน Walk Rally มีกติกาอย่างไรบ้าง
จะต้องกำหนดผู้ที่จะเป็น Campus Leader, Unit Leader หรือ Team Leader ผู้ที่จะเป็นได้ต้องเคย Walk Rallyมาก่อน
โดยกำหนด Campus 1 คน Team Leader กำหนดให้กลุ่มละ 1 คน ส่วน Unit Leaderแล้วแต่ความเหมาะสมอาจเป็น 3-4 กลุ่ม
ต่อคนก็ได้ เริ่มต้นจะให้ Unit Leader หรือ Team Leader มาทำการระดมสมอง โดยจะคิดว่าปัญหาในการทำงานมีอะไรบ้างเมื่อ
ได้ปัญหาแล้วหาสาเหตุว่าทำไมจึงเกิดปัญหานั้นขึ้น จากนั้นจะนำปัญหาที่ได้ไปให้ Walk Rally Staff ซึ่งจะเป็นผู้ที่ทำแผนที่
สมมติว่าได้ปัญหาออกมาว่าพนักงานส่วนใหญ่ไม่ทำตามกฎ ทำผิดกฎ ทำลัดขั้นตอนเป็นประจำ Walk Rally จะไปทำแผนที่โดยเน้น
เรื่องกฎให้มาก ถ้าใครไม่ทำตามกฎแล้วจะเดินกลับไม่ถูกที่ หรือผิดเวลาจากที่กำหนดไว้มาก เป็นต้น

ในวันที่เริ่มจะเดินทำกิจกรรมจะต้องปฐมนิเทศผู้ที่จะเข้าร่วม Walk Rally ก่อนประมาณ 3 ชั่วโมง โดย Campus Leader
Unit Leader และ Team Leader จะร่วมด้วย โดยจะประชุมกันเป็นทีม แต่ละทีมจะประกอบด้วยลูกทีมและ Team Leader
1 คน ส่วน Unit Leader จะคอยให้คำปรึกษาแก่กลุ่มที่ตนดูแลอยู่ เริ่มแรก Campus Leader จะออกมากล่าวชี้แนะเกี่ยวกับ
Walk Rally เข้าอบรมฟังหลังจากนั้นจะปล่อยให้แต่ละกลุ่มทำความรู้จักกัน เพราะบางคนที่อยู่ในกลุ่มเดียวกันนั้นบางทีอยู่คนละแผนก
ไม่เคยพูดกันมาก่อนเลยก็มีจะให้เวลาประมาณ 5 นาทีและอีก 5 นาที สำหรับการตั้งชื่อทีม จากนั้นแต่ละทีมจะได้รับแจกกติกาในการ
Walk Rally 1 ชุด ซึ่งก็เป็นหน้าที่ของ Walk Rally ที่ต้องหาวิธีอธิบายให้ลูกทีมเข้าใจถึงกติกานี้เหมือนกันหมดไม่ว่าจะใช้วิธีใดก็ตาม
จุดนี้จะเป็นการฝึก Team Leader ในแง่ของการบริหารด้วย เหมือนกับการทำงานหากหัวหน้าต้องการให้ลูกน้องทำอะไรจะ
ทำอย่างไรลูกน้องจึงจะรู้มาตรฐานการทำงานหรือรู้เกณฑ์ที่ถูกต้องและเหมือนกัน ในขั้นตอนนี้จะให้เวลาประมาณ 40 นาที
จากนั้นจะช่วยกันเขียนลงกระดาษโปสเตอร์แจกให้กับสมาชิกรู้กติกานั้น

Walk Rally มีสโลแกนอยู่ 3 ข้อ คือ

1. ทักทายกันด้วยเสียงดัง จะมีรางวัลให้กับคนที่ทักได้ดังที่สุด โดยจะไม่บอกไว้ก่อนและสต๊าฟจะเป็นผู้คอยสังเกตทั้งนี้เพราะคนไทย มักจะไม่ค่อยทักทายกันหรือพูดสวัสดีซึ่งกันและกัน ส่วนใหญ่จะยิ้มให้กันเฉย ๆ แต่อยากจะให้ทุกคนทักทายกันและติดมาใช้ในโรงงานด้วย
2. รับฟังคำพูดของทุกคนด้วยความยินดี เพราะการเดินนั้นต้องเดินเป็นคู่ ดังนั้นจึงต้องมีการปรึกษาหารือกัน
3. ร่วมมือกันเสนอความคิดเห็นอย่างเต็มที่ เพราะฉะนั้นก่อนจะออก Walk Rally จะมีผู้นำพูดสโลแกน 3 ข้อนี้สมาชิกคนอื่น ๆ จะพูดตาม 3 ครั้ง และลงท้ายด้วย จริง-เฮ ที่ต้องลงท้ายเช่นนี้เพราะเท่ากับเป็นการร่วมสัญญาว่าจะร่วมกันทำในสิ่งที่พูด

การปล่อยผู้ที่ Walk Rally ในจุดเริ่มต้นนั้น สต๊าฟจะแจกแผนที่ให้คู่ละ 1 ชุด และใบลงเวลา เมื่อเดินไปตามแผนที่แล้วจะมีจุดลงเวล าต่าง ๆ อยู่ ซึ่งผู้ที่ Walk Rally จะไม่ทราบมาก่อน จนกว่าจะเดินเสร็จแล้วจึงทราบว่ามีกี่จุด ที่ไหนบ้าง ช่วงห่างของเวลาการปล่อย คู่แรกกับคู่ต่อมาจะห่างกันประมาณ 2 นาที แต่ถ้ามีคนมากอาจจะปล่อยห่างกันแค่ 1นาที แผนที่ที่แจกให้ผู้ที่ Walk Rally จะมี 2 ชุด โดยจะแจกสลับกันแต่ละคู่จะได้แผนที่ที่แตกต่างจากคู่ที่เดินไปก่อนและเดินตามหลังคู่ตน และถ้าหากคู่ต่อมาเดินตามคู่หน้าไปแสดงว่า เดินผิดแน่นอน ช่วงนี้ Team Leader จะอยู่ที่ศูนย์การทำงานเพื่อคอยรับทราบว่าขณะนี้ลูกทีมของตนเดินไปถึงไหนและได้ลงเวลา ณ จุดต่าง ๆ ที่ Contoller หรือไม่โดยจะมี Controller รายงานด้วย Walkly-Talkly เข้ามายังศูนย์ เมื่อเดินครบขั้นตอนแล้วจะ กลับมายังจุดเริ่มต้น ซึ่งหลังจากที่ได้ปล่อยผู้ที่ Walk Rally ทุกคู่แล้วจะเปลี่ยนชื่อเป็นจุดGoal (โกล) คะแนนนั้นจะได้จากจำนวนจุด Check Point ทั้งหมดโดยจะเช็คได้เมื่อตอนทำแผนที่ว่า จากจุดหนึ่งไปยังอีกจุดหนึ่งนั้นใช้เวลาเท่าใด ระยะทางเท่าใด ซึ่งจะเรียกว่า เวลามาตรฐาน ตัวอย่างเช่น จากจุดเริ่มต้นไปยัง Check Pointที่ 1 นั้น เวลามาตรฐานคือ 2 นาที แต่ผู้เดินใช้เวลา 5 นาที จึงใช้เวลา เกินไป 3 นาที จะเสียคะแนนไป 3 คะแนน เป็นต้นการคิดคะแนนจะดูจากเวลามาตรฐานที่กำหนดไว้เป็นฐานแล้วดูว่าในแต่ละจุดนั้นแต่ละ คู่ใช้เวลามากน้อยเท่าใด จำนวนเวลาที่น้อยกว่าและมากกว่านั้นจะถูกนำมารวมกันเพราะถือว่าเป็นการใช้เวลาผิดไปจากเวลามาตรฐานทั้งสิ้น

หลังจากคู่สุดท้ายกลับมายังจุดสุดท้าย หรือ Goal แล้ว จะพักผ่อนกันสักครู่จากนั้น Team Leader จะพาลูกทีมของตนไปดูสถานที่จริง ตามที่กำหนดไว้ในแผนที่ พร้อมทั้งอธิบายให้ลูกทีมเข้าใจว่าทำไมจึงเดินผิด บกพร่องตรงไหน หลังอาหารเย็นจะให้แต่ละทีมช่วยกันคิดออก มาว่าปัญหาในการ Walk Rally ในวันแรกนั้นมีอะไรบ้าง โดยจะมีผู้แทนกลุ่มออกมารายงานให้ทราบจากนั้นเป็นการแจกรางวัล วันที่ 2 จะ เริ่มเหมือนวันแรก โดยแต่ละคู่จะได้แผนที่ที่แตกต่างไปจากวันแรก เมื่อ Walk Rally เสร็จแล้ว แต่ละทีมจะมาร่วมระดมความคิดกันออกมา ว่าหลังจากการ Walk Rally ครั้งที่ 2 แล้วแต่ละคนได้อะไรบ้างจากการร่วม Walk Rally นี้จะนำมาปรับใช้ในการทำงานได้อย่างไรบ้าง โดยจะมีผู้แทนกลุ่มออกมารายงาน จากนั้นจะเป็นการมอบรางวัลสำหรับผู้ที่ปรับตัวดีกว่าวันแรกได้ จะได้รับรางวัล Improvement ซึ่งมีทั้ง รางวัลประเภทคู่และประเภททีม นอกจากนั้นยังให้รางวัลสำหรับผลการเดินครั้งที่ 2 ทั้งประเภทคู่และประเภททีมรวมทั้งมอบรางวัลให้กับผู้ ที่ออกมาเล่าว่าการทำงานที่ผ่านมาที่มีข้อผิดพลาดเกิดขึ้นนั้นเปรียบเทียบแล้วเหมือนกับ Walk Rally อย่างไร หลังจากนั้นร่วมกันกล่าวสโลแกน 3 ข้อ ของ Walk Rally โดย Campus Leader กล่าวนำและทุกคนกล่าวตาม แล้วลงท้ายด้วย จริง-เฮ เป็นการส่งท้าย Walk Rally กิจกรรม Walk Rallyมีประโยชน์อย่างไรบ้างในการนำมาประยุกต์ใช้ ต่อการทำงานและต่อตนเองประโยชน์ส่วนตน สรุปได้ดังนี้ คือ
1. ทำให้เป็นคนช่างสังเกต ละเอียด รอบคอบ
2. เป็นการเพิ่มความรู้ความสามารถให้กับพนักงาน
3. ทำให้เป็นคนมีเหตุผล รับฟังคำพูดของผู้อื่น
4. ทำให้เป็นคนตรงต่อเวลา และรู้จักรักษาเวลา
5. ทำให้มองเห็นข้อบกพร่องของตนเอง เพื่อนำไปแก้ไขปรับปรุง
6. กระตุ้นให้เกิดความพยายามและความอดทน
7. ทำให้สุขภาพแข็งแรง และเป็นการออกกำลังกาย
8. ทำให้เห็นถึงความสำคัญของการไปดูของจริงจากสถานที่จริง
9. เป็นการสร้างมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี

ประโยชน์ต่อการทำงาน สรุปได้ดังนี้
1. ทำให้มีความรับผิดชอบในหน้าที่ ทำตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับอย่างเคร่งครัดเพราะกฎมีความสำคัญมากเนื่องจาก Walk Rally ทำให้เห็นถึงผลเสียของการฝ่าฝืนกฎอย่างชัดเจน
2. รู้จักทำงานร่วมกันเป็นทีม (รู้จักรับผิดชอบร่วมกัน ร่วมกันใช้ความคิด รู้จักรับฟังเหตุผล และความคิดเห็นของกันและกัน รวมทั้งได้รู้จัก การแก้ไขปัญหาร่วมกันด้วย)
3. รู้จักทำงานตามขั้นตอน
4. งานในโรงงาน Process ทุกแผนก ก่อนทำงานการดู Process แบบดูแผนที่เมื่อทำงานจะได้ไม่ผิดพลาดและละเอียดรอบครอบขึ้น รวมทั้งป้องกันอุบัติเหตุได้ด้วย
5. เป็นการฝึกการจัดการและการดำเนินงาน ถ้าการจัดการของ Team Leader ไม่รัดกุมจะส่งผลให้ทีมแพ้ได้เปรียบเสมือนกิจการที่มีการ จัดการไม่ดีจะส่งผลให้กิจการล้มเหลวได้
6. สามารถนำวิธีการต่าง ๆ ในการจัดการและบริหารทีมที่ดีของทีมที่ชนะมาบริหารงานในส่วนที่ตัวเองรับผิดชอบ
7. ทำให้รู้ระดับการศึกษา ความคิดเห็น ขีดความสามารถและรู้จุดอ่อนของลูกทีมแต่ละคู่ และนำมาทำการแก้ไขโดยวิธีการสอน

ปัญหาและอุปสรรคในการจัดกิจกรรม Walk Rally
1. สถานที่ การจัดกิจกรรม Walk Rally เป็นสิ่งสำคัญคือจะต้องได้สถานที่ที่เหมาะสม ถ้าได้สถานที่ที่ไม่เหมาะสมก็ก่อให้เกิดปัญหา มากมาย เช่น ผู้เข้าร่วมกิจกรรมนั้นไม่เกิดความสนุกสนานในการร่วมกิจกรรม เกิดการยากลำบากความ ไม่สะดวกสบายจะทำให้ความรู้สึก ที่จะร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ลดลง เพราะฉะนั้นสิ่งแรกคือจะต้องหาทำเลที่จะทำ กิจกรรม Walk Rally ได้อย่างเหมาะสม สิ่งเหล่านี้ขึ้น อยู่กับคณะ ทีมงานจะต้องไปสำรวจสถานที่ แล้วก็มีความรู้ด้วยว่าสถานที่ที่เหมาะสมจะทำกิจกรรม Walk Rally จะต้องมีบริเวณที่เหมาะสม อย่างไรบ้าง เช่น ในเรื่องของสถานที่อำนวยความสะดวก เรื่องของการติดต่อสื่อสาร เรื่องจุดสำคัญต่างๆ ที่จะมาทำแผนที่ แล้วก็สามารถจะ มีที่พักซึ่งอยู่ในบริเวณต่าง ๆ ผู้จัดกิจกรรมจะต้องศึกษา และสำรวจตลอดจนนำมาสรุปกันให้แน่นอนว่าจะเลือกสถานที่ที่จัดอย่างไรจะ ให้มีอุปสรรคน้อยที่สุด
2. การเตรียมการณ์ คือขั้นตอนในการเตรียมการที่ค่อนข้างจะมีขั้นนับตั้งแต่เรื่องของการสำรวจเรื่องของสถานที่เพื่อนำมาจัดทำแผนที่ การทดสอบเรื่องของการทดลองทำกิจกรรมในจุดต่าง ๆซึ่งหากขั้นตอนการเตรียมการณ์นี้สามารถตรวจสอบข้อมูลว่ามีบางตอนตกหล่น ไปหรือไม่ มีเวลาในการเตรียมการณ์ที่ดีให้จะทำให้ประสิทธิภาพในการจัดและจัดทีมงานมีความแม่นยำในการกำหนดกิจกรรมต่าง ๆ สร้างความเข้าใจจะส่งผลให้เกิดความเข้าใจแก่ผู้เข้ารับการอบรมว่ากิจกรรมนี้จัดขึ้นเพื่ออะไร และมีการชี้แจง ที่เป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน ภาพลักษณ์ที่ดีก็จะเกิดขึ้นในการจัดการ ที่ดีจะทำให้ได้รับความร่วมมือจากผู้ร่วมเดินกิจกรรมต่าง ๆ ของกิจกรรม Walk Rally
3. งบประมาณในการสนับสนุน ในการจัดกิจกรรม Walk Rally นั้นค่อนข้างจะต้องมีงบประมาณมากพอสมควร ถ้าจะเทียบกับการ จัดอบรมนอกสถานที่จะมีมากกว่า ถ้างบประมาณไม่เพียงพอก็อาจจะทำให้การจัดกิจกรรมไม่ค่อยราบรื่นนักหรือเป็นไปอย่างขลุกขลัก
4. บุคลากรในกลุ่มทีมงานจัดกิจกรรมจะต้องมีความรู้ มีความเข้าใจ และก็มีการประสานงานเป็นทีมกันอย่างดีตลอดจะทำให้การเตรียม งานราบรื่น แต่ถ้าไม่มีการประสานงานหรือทีมที่มาจัดกิจกรรม Walk Rally ไม่มีความเข้าใจกิจกรรม Walk Rally อย่างแท้จริง ทำให้ความเข้าใจไม่ทั่วถึงกัน การดำเนินงานไปด้วยความขลุกขลัก ภาพของการทำงานเป็นทีมก็จะไม่ดีส่งผลถึงความรู้สึกของผู้เข้าร่วม กิจกรรม ซึ่งตรงนี้เป็นรายละเอียดที่สำคัญจะต้องระมัดระวังอย่างยิ่ง

ปัญหาจะเกิดกับผู้เข้าร่วมกิจกรรมในกรณีที่ไม่เข้าใจกิจกรรมดังนี้
1. เกิดความขัดแย้งในแต่ละกิจกรรมไม่ชัดเจน ผู้เข้าร่วมกิจกรรม Walk Rally นั้นเกิดความไม่พึงพอใจ และเกิดปฏิกิริยาในทางลบ ไม่ยอมรับฟังผู้นำจากกิจกรรม และจะกระทบมาถึงผู้จัดกิจกรรม ด้วยการใช้
2. งบประมาณจะสูญเปล่าถ้าเกิดความไม่พึงพอใจกัน
3. วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ จะไม่ประสบความสำเร็จ และทำให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมประสานงานกันได้ไม่ดี และก็จะเป็นทีมงานไม่ดีก็จะแสดง ออกมาเป็นภาพลบ
4. การพัฒนาองค์กรสร้างความเข้าใจในองค์กรผลจะออกมาทางตรงกันข้ามก็จะกลายเป็นการสร้างปัญหากับองค์กรนั้น ๆ

ประสบการณ์จากที่จัดกิจกรรม Walk Rally
ในหน่วยงานมาหลายครั้งจะพบว่าในครั้งแรกนั้นเป็นความแม่นยำในการเตรียมการซึ่งเกิดจากผู้เข้าร่วมทีมในการจัดการนั้นจะต้อง ใช้เวลาในการศึกษาเรื่อง Walk Rally เสียก่อน ครั้งที่ 2 เมื่อมีการพัฒนาทีมงานงานได้ดีขึ้นความสำเร็จก็จะเกิดมากขึ้นโดยมีการ ชี้แจงความเข้าใจต่าง ๆ ในแต่ละจุด ผู้เข้าร่วมกิจกรรมหรือว่าผู้จัดเกิดประสบการณ์แล้ว เพราะฉะนั้นความบกพร่องก็จะลดลองใน เรื่องของผู้จัด สิ่งที่ตามมาก็คือว่าความสำเร็จ และผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความสนุกสนาน ได้รู้จักสถานที่ที่นำมาทำเป็นกิจกรรมมากขึ้น เมื่อผู้ร่วมกิจกรรมคุ้นเคยสถานที่มากขึ้น ได้สถานที่ที่บรรยากาศดีก็จะรู้สึกมีความสุข มากในการทำกิจกรรม แม้ว่าจะต้องเดินเป็นระยะ ทางหลาย ๆ กิโล ซึ่งถ้าไม่มีกิจกรรมจะรู้สึกเหนื่อย ทำให้ไม่อยากจะเดิน แต่เมื่อมีกิจกรรม ผู้ร่วมกิจกรรมจะไม่รู้สึกเหนื่อย จะรู้สึกมีความสุข เวลาจะหมดไปก็จะสนุกสนาน เมื่อถึงจุดสุดท้ายก็จะเป็นการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างผู้เข้ารับการอบรมในส่วนนั้น ๆ ทำให้เข้ารู้จักนิสัยใจคอกันได้ดีขึ้น สิ่งนี้ในการจัดกิจกรรมที่เป็นประสบการณ์ที่ดี ซึ่งก็มีความสุขทั้งผู้จัดและผู้เข้าร่วมกิจกรรมนับเป็นความสำเร็จ ของการจัดกิจกรรม Walk Rally

การจัดกิจกรรม Walk Rally ในงานฝึกอบรมถือว่าเป็นรูปแบบที่ไม่ใช่การบรรยายเพียงอย่างเดียว สำหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีควรมีอายุไม่มากความต้องการที่หลากหลายถ้าใช้การบรรยายเพียงอย่างเดียวคงจะเป็นเรื่องที่น่าเบื่อ การฝึกอบรมในปัจจุบันนี้ก็พยายามหลีกเลี่ยงรูปแบบเหล่านั้น โดยการดึงเอาเกมและกิจกรรมต่าง ๆ มาใช้มากมาย โดยเฉพาะอย่างยิ่งการจัดกิจกรรมในสถานที่ซึ่งค่อนข้างจะเป็นสถานที่กว้างและต้องการให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้ชื่นชมกับธรรมชาติการ ที่นำการฝึกอบรมมาเชื่อมโยงกับสภาพแวดล้อมก็ทำให้สามารถบรรลุวัตถุประสงค์อย่างดี มีการสมมติกิจกรรมขึ้นให้ผู้ร่วมกิจกรรมเป็น สถานการณ์จำลองดีกว่า การที่จะมาบอกว่าสถานการณ์ในที่ทำงานเป็นอย่างไร ความเครียดมีอย่างไร เท่ากับเขาจะต้องเจอกับสถานการณ์จริง ๆ ในแต่ละจุดที่กำหนดให้ทำกิจกรรม และได้เห็นพฤติกรรมที่จริง ๆ ว่าผู้เข้าร่วมกิจกรรมแต่ละคนนั้นมีความรู้สึกนึกคิดอย่างไรจะมาร่วม ทำงานเป็นทีมกันได้อย่างไร ซึ่งสิ่งนี้จะเห็นจากการจัดกิจกรรม Walk Rally

สิ่งที่ตามมาหน่วยงานจะมองเห็นผู้เข้าร่วมอบรมได้รับการฝึกอบรมรุ่นนั้น ๆ มีความคิด มีความรู้สึกหรือมีความรู้สึกต่อหน่วยงานอย่างไรมาก น้อยเพียงไร หน่วยงานจะนำผลดีต่อไปปรับปรุงประสิทธิภาพ เสริมสร้างขวัญ และกำลังใจของพนักงานให้ดียิ่งขึ้นอย่างถูกต้อง สามารถมองเห็น ความรู้สึก และปฏิกิริยาที่เขาแสดงออกมาจากการทำกิจกรรมนั้นๆ ซึ่งอันนี้เป็นคุณค่าโดยภาพรวม แต่ถ้าจะไปจำแนกคุณค่า ในส่วนของตัวบุคคลก็ยังมีอีกมากมาย เช่น กำหนดกิจกรรมไว้หลากหลายอาจจะทำให้กิจกรรมนั้นที่เขาทำแล้วฝึกให้เขาเป็นคนช่างสังเกต ให้เขามีความรู้มีทักษะในการทำงาน มีเหตุผล ฝึกเรื่องกติกาในการรักษาเวลา ฝึกให้เป็นคนใจกว้างยอมรับข้อบกพร่องของผู้อื่น ฝึกในเรื่อง ของความอดทน อดทนต่อความยากลำบาก อดทนต่อความขัดแย้งในการทำงาน ฝึกในเรื่องการแก้ปัญหาเฉพาะหน้า ซึ่งสิ่งเหล่านี้จะเป็นพฤติกรรมโดยตรงซึ่งจะได้ในการพัฒนาตัวบุคคลซึ่งถ้าผลที่ตามมาก็คือประโยชน์ต่อการทำงาน เพราะถ้าทุกมีความ มีประสิทธิภาพในส่วนของตัวบุคคลดีขึ้น มีการรักษาระเบียบวินัยดี สิ่งที่จะตามมาคือ การทำงานเป็นทีมก็จะเป็นทีมที่มีประสิทธิภาพ จะสามารถพัฒนาไปในทางบวกได้มากทีเดียวจากกิจกรรมนี้

จากการประสบการณ์ของการจัดกิจกรรม Walk Rallyก็พบว่าส่วนใหญ่ผู้ที่เข้าร่วมกิจกรรมแล้วเห็นคุณค่าเมื่อได้รับการชี้แจง เมื่อสิ้นสุดการจัดกิจกรรมโดยเฉพาะในแนวคิด ถ้าหากการจัดกิจกรรมไม่มีการชี้แจงตรงนี้ก็จะสูญเปล่าผู้จัดจะต้องชี้แจงได้ว่า แต่ละกิจกรรมจัดทำขึ้นเพื่ออะไร ทุกคนจะมามีส่วนร่วมในการระดมสมองกันว่ากิจกรรมนี้ดีไม่ดีเขาได้รับอะไรบ้าง ส่วนนี้ไม่ได้เปิด โอกาสให้ผู้จัดพูด แต่จะเปิดโอกาสให้ผู้ร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนว่ากิจกรรมนี้เขาคิดว่าดีไหม และเขาคิดว่าควรจะนำไปใช้ไหม เปรียบได้กับสถานการณ์อย่างไรในการทำงาน และถ้าเขาเจอสถานการณ์นี้เขาจะแก้ปัญหาอย่างไรเป็นส่วนที่มีคุณค่ามากที่สุดในช่วงสุดท้าย ที่จะมีการระดมสมองผู้ร่วมกิจกรรมก็จะรู้สึกว่าเป็นประโยชน์โดยตรง ที่จะได้ประสบการณ์จากตัวเขาเองไม่ใช่ได้ประสบการณ์จากตัว วิทยากรในฐานะผู้จัดได้รับฟังเขาก็จะได้ในฐานะได้แลกเปลี่ยนได้ฟัง ความคิดเห็นของเพื่อนและสิ่งที่ตามมาคือเขาได้นำไปใช้ในการทำงานในชีวิตจริงอย่างมีประโยชน์สูงสุด

โดย นางวิยะดา วรธนานันท์
หัวหน้าฝ่ายบริหารการฝึกอบรม
สำนักการศึกษาต่อเนื่อง มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

http://www.stou.ac.th/Thai/Offices/Oce/Knowledge/3-46/page2-3-46.html
http://www.stou.ac.th/Thai/Offices/Oce/Knowledge/3-46/page9-3-46.html

 

 


บริษัท มายเมเนจ ทราเวล จำกัด
เลขที่ 157 ซอยโชคชัยร่วมมิตร ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์ 087-3204908 , Tel / Fax 02-1675061
Email : support@thaiwalkrally.com

Webstats4U - Free web site statistics Personal homepage website counter

  
  
www. thaiwalkrally.com
ค้นหาโดย google
1
thaiwalkrally.com www.walkrally.info www.walkrally.biz
Walk Rally 1 Walk Rally 2 Walk Rally 3 Walk Rally 5 Walk Rally 6 Walk Rally 7
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 //// 12 3 4 5 67 8 9 10 //// //// 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
บริษัททัวร์ Walkrally Rally และ กิจกรรม วอล์คแรลลี่ walk rally Team building กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ ท่องเที่ยวประจำปี กรุ๊ปทัวร์ ท่องเที่ยวเป็นหมู่คณะ ทัวร์ การท่องเที่ยว กลุ่มทัวร์ โรงแรม รีสอร์ท บริษัทนำเที่ยว จัดนำเที่ยว จัดทัวร์ ท่องเที่ยว โรงแรม เที่ยวเหนือ เที่ยวใต้ เที่ยวเมืองไทย รีสอร์ท จองห้องพัก จองเครื่องบิน ที่พัก แพ็คเกจทัวร์ โปรแกรมทัวร์ โปรแกรมท่องเที่ยว ทะเล ภูเขา น้ำตก ล่องแก่ง เดินป่า